รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประวัติศาสตร์ มศว
Journal Name : SWU Journal of History
ชื่อบรรณาธิการ : สัญญา ชีวะประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-7035
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : sanyache@g.swu.ac.th, nattapol@g.swu.ac.th
Website : https://so19.tci-thaijo.org/index.php/JOH
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-1902
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.48 No.1 (2023)
  • An online-only Journal Since Vol.48 No.1 (2023)