รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.อานนท์ มาเม้า
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6055
E-ISSN : 3027-6195
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.tu@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tujo
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-3670, eISSN: 2651-0928
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.43 No.1 (2024)