รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences (HUSOKKU)
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-7876
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jratta@kku.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2697-5688
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.37 No.1 (2020)