รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์
Journal Name : Romphruek Journal of the Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-7647
E-ISSN : 3027-768X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : romphruek.kru@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-7609
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.42 No.1 (2024)