รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
Journal Name : BCNNON HEALTH SCIENCE RESEARCH JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Matanee Radabut (ดร.เมทณี ระดาบุตร)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6659
E-ISSN : 2985-2501
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 47/99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcnnon@bcnnon.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-0319, eISSN: 2697-5025
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.3 (2023)