รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Chiang Mai University Journal of Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.จรรยวรรณ สุวรรณรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-279X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  / Faculty of Humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : humanjournal@cmu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-461X, eISSN: 2630-0370
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.24 No.3 (2023)