รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Name : Journal of Local Research and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เชาวลิต สิมสวย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-7566
E-ISSN : 3027-7574
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research and Development Institute, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalrdi.human@bru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-1641, eISSN: 2672-9865
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.2 (2023)