รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : RMUTP Research Journal Sciences and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-8260
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / Research and Development Institute, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : j_rmutp@rmutp.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-0432, eISSN: 2651-1096
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
  • An online-only Journal