รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิทยสารบูรณาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมประยุกต์
Journal Name : Wittayasara: Integration Apply Engineering and Industrial Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-8376
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ต.ชมพู ถ.ลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalitech@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-5337, eISSN: 2672-9539
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.1 (2024)