รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พราม อินพรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-8406
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย / Association of Health Education, Physical Education and Recreation of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pram.inp@mahidol.ac.th, mayochon_t@hotmail.com, famtnt@ku.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tahper
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-2674
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.50 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.50 No.1 (2024)