รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Journal Name : Journal of Social Innovation and Lifelong Learning
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พงศ์กร จันทราช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-8414
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / The Far Eastern University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chattip.sc@feu.edu
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-9590, eISSN: 2651-107X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
  • An online-only Journal as eISSN: 2651-107X Since Vol.12 No.4 (2018)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-8414 Since Vol.18 No.1 (2024)