รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Name : Governance Journal, Kalasin University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.กตัญญู แก้วหานาม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-8589
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Faculty of Political Science Law, Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : n-akahat@hotmail.co.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2697-4029, eISSN: 2773-9791
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.1 (2024)
  • An online-only Journal as eISSN: 2773-9791 Since Vol.10 No.1 (2021)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-8589 Since Vol.13 No.1 (2024)