รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Journal Name : The Journal of Industrial Technology Thepsatri Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ชูชาติ พยอม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-849X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itech@lawasri.tru.ac.th
Website : http://itechjournal.tru.ac.th/index.php/tru-i-tech/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-6648, eISSN: 2673-0561
  • An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024)