รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Journal Name : Journal of Education Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3056-915X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edujournal@bsru.ac.th
Website : https://so17.tci-thaijo.org/index.php/EduBSRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 11906-117X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)