รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-8724
E-ISSN : 3027-8732
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Surin Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jhssrru@srru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-551X, eISSN: 2672-9849
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.26 No.1 (2024)