รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Psychological Educational and Social Sciences Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPESS
ISSN :
E-ISSN : 3027-642X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : QS1-307 ชั้น 3 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : psychological.buu@gmail.com
Website : https://edu.buu.ac.th/vesd/vesd_journal.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-2693
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.19 No.2 (2023)
  • An online-only Journal Since Vol.19 No.2 (2023)