รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Suan Sunandha Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Narong Sangwaranatee
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SSSTJ
ISSN : 2351-0889
E-ISSN : 2539-5742
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ตึก 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ssstj.contact@gmail.com
Website : https://li02.tci-thaijo.org/index.php/ssstj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science
หมายเหตุ :