รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 32
Journal Name : Suan Sunandha Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SSSTJ
ISSN : 2351-0889
E-ISSN : 2539-5742
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ตึก 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ssstj.contact@gmail.com
Website : http://www.ssstj.sci.ssru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
7
10
8
7
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0