รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนาคบุตรปริทรรศน์
Journal Name : Nakkhabut Paritat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-7779
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  / Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : narkbhutnstru@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-8735, eISSN: 2651-1223
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.16 No.1 (2024)