รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล
Journal Name : Journal of Digital Communications
ชื่อบรรณาธิการ : นายนทชาติ จินตกานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-8775
E-ISSN : 3027-8783
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) / Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nbtcjournal@nbtc.go.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-9272, eISSN: 2651-0634
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2024)