รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Phranakhon Rajabhat Research Journal: Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Yongyut Khamkong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-2781
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editor_jhss@pnru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-7171, eISSN: 2672-9024
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.19 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024)