รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Journal Name : Academic Journal Phranakhon Rajabhat University (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-7949
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editor_academic@pnru.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-8473, eISSN: 2651-236X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.2 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.15 No.2 (2024)