รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มมร ล้านนาวิชาการ
Journal Name : Academic Journal of MBU Lanna
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-8961
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : khunten2002@yahoo.com, lannajo2018@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-8267, eISSN: 2697-4959
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.13 No.1 (2024)