รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ปัญญา
Journal Name : PANYA
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ตระกูล ชำนาญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2697-4940
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 103 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา / Mahamakut Buddhist University Lanna Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : khunten2002@yahoo.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-3574, eISSN: 2697-4940
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.30 No.3 (2023)
  • An online-only Journal Since Vol.30 No.3 (2023)