รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Maejo Business Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3056-9117
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Business Administration, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : education.bamju@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2697-4096
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2024)