รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลตำรวจและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal Name : Journal of The Police Nurses and Health Science
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-8791
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ (ธุรการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ) เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@nursepolice.go.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-652X, eISSN: 2672-961X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.16 No.1 (2024)