รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการบริหารสังคม
Journal Name : Journal of Social Work and Social Administration
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-8880
E-ISSN : 3027-8899
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Social Administration, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sw.journal.tu@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-3166, eISSN: 2697-4533
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.32 No.1 (2024)