รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
Journal Name : Journal of Environmental and Sustainable Management
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Karika Kunta
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3056-9486
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.em@nida.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-5485, eISSN: 2465-4434
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.20 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.20 No.1 (2024)