รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal for Developing the Social and Community
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3056-9672
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research.rmu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2697-4681, eISSN: 2697-469X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.x No.x (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.x No.x (2024)