รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asia-Pacific Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Alissara Reungsang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Asia Pac J Sci Technol
ISSN :
E-ISSN : 2539-6293
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Division of Research Administration, Office of the President 2, Building 2 Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : apst.kku@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-3957, eISSN: 2465-3986
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.4 (2016)
  • An online-only Journal