รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 11
Total Publications : 170
Journal Name : Asia-Pacific Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Alissara Reungsang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Asia Pac J Sci Technol
ISSN :
E-ISSN : 2539-6293
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : apst.kku@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/APST
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Medicine
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0859-3957, E-ISSN : 2465-3986, วารสารวิจัย มข. | KKU Research Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
5
6
0
0
0
Publication
0
0
0
0
10
40
40
40
40
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.13
0.15
0
0
0