รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Forest Bulletin (Botany)
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Rachun Pooma
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TFB
ISSN : 0495-3843
E-ISSN : 2465-423X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร 10900
เจ้าของ : ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้ / Forest Herbarium (BKF)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : r.pooma@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science
หมายเหตุ :