รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 155
Total Publications : 656
Journal Name : Thai Journal of Agricultural Science
ชื่อบรรณาธิการ : Skorn Koonawootrittriron
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J. Agric. Sci.
ISSN : 0049-3589
E-ISSN : 2697-4762
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editorial Office of the Thai Journal of Agricultural ScienceRoom 717, the 7th Floor, Vajiranusorn Building, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
เจ้าของ : The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : agrskk@ku.ac.th, thaiagrisci@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TJAS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
5
1
0
0
2
1
0
0
0
Publication
27
28
27
17
15
20
20
20
0
0
Citation / Publication
0.04
0.18
0.04
0
0
0.1
0.05
0
0
0