รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Journal of Genetics
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-8664
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย / The Journal of Genetics Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี :
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: iSSN : 2465-5198, Genomics and Genetics (Vol.9 No.1 2016 - present)