รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 32
Total Publications : 142
Journal Name : Thai Journal of Genetics
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-8664
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย / The Journal of Genetics Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี :
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: iSSN : 2465-5198, Genomics and Genetics (Vol.9 No.1 2016 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
7
6
3
0
0
0
0
0
0
0
Publication
16
21
21
22
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.44
0.29
0.14
0
0
0
0
0
0
0