รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : THAITESOL JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Singhanat Nomnian, Ed.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ThaiTESOL J.
ISSN : 2286-8909
E-ISSN : 2697-4614
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม 73170
เจ้าของ : สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : snomnian@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thaitesoljournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :