รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thailand Statistician
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Wararit Panichkitkosolkul, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thail Stat.
ISSN : 1685-9057
E-ISSN : 2351-0676
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Mathematics, Mahidol University, Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
เจ้าของ : Thai Statistical Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : montip.tie@mahidol.ac.th, thaistatistician@hotmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/thaistat
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Mathematics
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1985-9057