รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 214
Journal Name : Thammasat Business Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Amnart Tangkiriphimarn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TBLJ
ISSN : 2408-1000
E-ISSN : 2672-9075
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Master of Laws Program in Business Laws (English Program) Faculty of Law, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : interllm@tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBLJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Publication
0
11
41
21
38
44
18
20
21
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.03
0
0
0
0
0