รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thammasat Business Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.จารุประภา รักพงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TBLJ
ISSN : 2408-1000
E-ISSN : 2672-9075
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Master of Laws Program in Business Laws (English Program) Faculty of Law, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : interllm@tu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TBLJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :