รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thammasat Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Peter Ractham
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Tham.Rev.
ISSN : 0859-5747
E-ISSN : 2630-0303
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 199 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เจ้าของ : Academic Affair Division, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thammasatreview@tu.ac.th
Website : https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :