รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 17
Total Publications : 220
Journal Name : Thammasat Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Peter Ractham
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Tham.Rev.
ISSN : 0859-5747
E-ISSN : 2630-0303
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 199 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เจ้าของ : Academic Affair Division, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thammasatreview@tu.ac.th
Website : https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
7
1
0
0
1
1
0
0
0
Publication
31
16
33
8
12
20
19
21
0
0
Citation / Publication
0
0.44
0.03
0
0
0.05
0.05
0
0
0