รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Journal of the Siam Society
ชื่อบรรณาธิการ : Chris Baker
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Siam Soc.
ISSN : 0304-226X
E-ISSN : 2651-1851
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Siam Society under Royal Patronage, 131 Asoke Road (Sukhumvit Soi 21), Bangkok 10110 Thailand
เจ้าของ : Council of the Siam Society
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : info@siam-society.org, journal@siam-society.org
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-7099