รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Natural History Bulletin of the Siam Society
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Prachya Musikasinthorn, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0080-9472
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : The Siam Society
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ffispcm@ku.ac.th
Website : https://thesiamsociety.org/publications/natural-history-bulletin-of-the-siam-society/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :