รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJPS
ISSN : 0125-4685
E-ISSN : 1905-4637
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tjps@pharm.chula.ac.th, pithi.c@chula.ac.th, supalerk.k@pharm.chula.ac.th
Website : http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :