รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 290
Total Publications : 524
Journal Name : The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Wanchai De-Eknamkul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJPS
ISSN : 0125-4685
E-ISSN : 1905-4637
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tjps@pharm.chula.ac.th
Website : http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
4
4
6
5
3
1
0
0
0
Publication
17
16
16
28
23
60
27
31
0
0
Citation / Publication
0.35
0.25
0.25
0.21
0.22
0.05
0.04
0
0
0