รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thoughts
ชื่อบรรณาธิการ : Raksangob Wijitsopon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thoughts
ISSN : 1513-1025
E-ISSN : 2586-906X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chulathoughts@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/thoughts
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :