รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Tropical Natural History
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Somsak Panha
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TNH
ISSN : 1513-9700
E-ISSN : 2586-9892
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 254 Phaya Thai Rd., Pathum Wan, Bangkok 10330, THAILAND
เจ้าของ : Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somsak_panha@yahoo.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | The Natural History Journal of Chulalongkorn University.