รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 224
Total Publications : 163
Journal Name : Tropical Natural History
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Somsak Panha
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TNH
ISSN : 1513-9700
E-ISSN : 2586-9892
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 254 Phaya Thai Rd., Pathum Wan, Bangkok 10330, THAILAND
เจ้าของ : Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somsak_panha@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnh
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | The Natural History Journal of Chulalongkorn University.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
9
4
7
13
3
5
5
1
1
0
Publication
21
11
11
16
11
11
13
11
27
0
Citation / Publication
0.43
0.36
0.64
0.81
0.27
0.45
0.38
0.09
0.04
0