รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 200
Total Publications : 125
Journal Name : Tropical Natural History
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Somsak Panha
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TNH
ISSN : 1513-9700
E-ISSN : 2586-9892
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 254 Phaya Thai Rd., Pathum Wan, Bangkok 10330, THAILAND
เจ้าของ : Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somsak_panha@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnh
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | The Natural History Journal of Chulalongkorn University.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
18
8
3
4
10
1
3
0
0
0
Publication
15
21
11
11
16
11
11
13
0
0
Citation / Publication
1.2
0.38
0.27
0.36
0.63
0.09
0.27
0
0
0