รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 58
Total Publications : 271
Journal Name : Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-1248
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Graduate School, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : gradsu.jr@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
5
15
25
8
3
2
0
0
Publication
0
0
34
18
82
51
53
33
0
0
Citation / Publication
0
0
0.15
0.83
0.3
0.16
0.06
0.06
0
0***กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI