รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-1248
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Graduate School, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : gradsu.jr@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565


***กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI