รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ)
Journal Name : Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 1906-3431
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Graduate School, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gradsu.jr@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • หยุดตีพิมพ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
  • ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565


    ***กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI