รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ)
Total Citations : 5
Total Publications : 2826
Journal Name : Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-3431
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Graduate School, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gradsu.jr@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
0
2
2
0
0
Publication
109
134
158
313
399
383
585
312
389
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0
0***กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI