รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : กระแสวัฒนธรรม
Journal Name : Cultural Approach
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวณิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 1513-4458
E-ISSN : 2985-1831
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Liberal Arts, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cultural.su@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :