รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ครุศาสตร์สาร
Journal Name : Journal of Educational Studies
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JES
ISSN : 1906-117X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edujournal@bsru.ac.th
Website : http://edujournal.bsru.ac.th/pages/main
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: XXXX-0001