รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Total Citations : 7163
Total Publications : 9521
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Apichart Chittacharoen, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Med Assoc Thai
ISSN : 0125-2208
E-ISSN : 2408-1981
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย / Medical Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : jmedassocthai@yahoo.com
Website : http://www.jmatonline.com/index.php/jmat
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Psychology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
341
161
237
146
71
22
14
6
4
1
Publication
558
372
467
396
472
499
509
75
364
0
Citation / Publication
0.61
0.43
0.51
0.37
0.15
0.04
0.03
0.08
0.01
0