รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จักษุเวชสาร
Journal Name : The Thai Journal of Ophthalmology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Ophthalmol
ISSN : 0857-5118
E-ISSN : 2697-6005
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : admin@rcopt.org
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJOphthalmol
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :