รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
Journal Name : Stance : The Thai Feminist Review
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-954X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ stance : จุดยืน วารสารสตรีนิยมไทย ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : wsc@cmu.ac.th
Website : http://wsc.soc.cmu.ac.th/journal/index.php?lang=th
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :