รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat University Archives Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-1692
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดเดิม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200
เจ้าของ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : tuarchives@yahoo.com
Website : http://archives.library.tu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :