รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Total Citations : 334
Total Publications : 569
Journal Name : Chulalongkorn Business Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: cbsreview
ISSN :
E-ISSN : 2730-2660
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสาร/ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cbsreview@cbs.chula.ac.th
Website : https://cbsreview.cbs.chula.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 0125-6564, E-ISSN : 2673-0677

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
23
25
38
9
17
12
7
5
0
0
Publication
22
20
20
21
23
21
37
21
9
0
Citation / Publication
1.05
1.25
1.9
0.43
0.74
0.57
0.19
0.24
0
0