รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Name : Chulalongkorn Business Review
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr.Supol Durongwatana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: cbsreview
ISSN :
E-ISSN : 2730-2660
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสาร/ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cbsreview@cbs.chula.ac.th
Website : https://cbsreview.cbs.chula.ac.th
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • An online-only journal
  • Formerly known as: ISSN : 0125-6564, E-ISSN : 2673-0677
  • Currently known as: E-ISSN : 2821-9236, Creative Business and Sustainability Journal (2022-present)